عاشقونه این اسم وبلاک دوستم امیر است

وبلاکی  با رنگی ابی که ابی رو عشق است  و نوشته های چون

 

اگر  می دانستی که چقدر دوستت دارمسکوت را فراموش می کردی
تمامی ذرات وجودت، عشق را فریاد می کرد.


اگر می دانستی که چقدر دوستت دارمچشمهایم را می شستی
و اشکهایم را با دستان عاشقت به باد می دادی....؟ویاقیامت قامت و قامت ، قیامتقیامت می کند این قد و قامتموذن گر ببیند قامتت را

به "قد قامت" بماند تا قیامت

 

چه قشنگهودسته های چوندل نوشته های من کد جاوانوروزامروز کجاست و چی برامون داره بریم ببینیم  
دوشنبه سوم 1 1388
X